Replica č.1 zobrazeného PřeDei je připravena k Vaší prohlídce i prodeji.
Replica nr.1 of PřeDei is ready to presentation and sale.
Rozhodli jsme se vrátit slovu "replica" původní význam.

Podle slovníku cizích slov (http://www.slovnik-cizich-slov.cz, 01.10.2012) se jedná o "původní výtvarné dílo autora, který jím opakuje vlastní originál" . Že je k vyrábění replik nutný souhlas původního autora jsme i v době otrockého replikování kdečeho bytostně přesvědčeni. I autor se může bránit všelijak, litera zákona je mu rámcem, nikoli pouty. Značka oficiální repliky by mohla takové věci pomoci - jak na straně autorů, tak na straně sběratelů a zákazníků. Nu a u "první vlaštovky" se bráníme materiálem a provedením, a samozřejmě informacemi, nejen na těchto stránkách.

Nejsme internetový obchod!  Zájemcům umožníme shlédnout originál, podle nějž bude certifikovaná "replica.cz " vyrobena a dodána k jeho rukám. Každý kus je vybaven potvrzením původu. Ceny jsou sjednávány i sdělovány individuálně při osobních schůzkách.

Pod návem "PřeDei" zde spolu se startem stránky nabízíme první z takto pojatých - legálně replikovaných - děl.

Za všechny spolupracovníky a pomocníky

Dr. Petr Přehnil

We decided to go back to the word " replica " of the original meaning.

According to the dictionary of foreign words ( http://www.slovnik-cizich-slov.cz , Oct. 1, 2012 ) it is an " original work of art author who repeats it self original". That is producing replicas consent of the original author , we even during slavery replicate absolutely convinced . I can defend the author of things, the letter of the law he is a framework , not handcuffs . Brand official replica could help such things - both the authors and the hand of collectors and customers. In case PřeDei  we resist material and workmanship, and of course information, not only on this site.

We are not online store ! Allow those interested to see the original, which will be certified by the " replica.cz " manufactured and delivered to his hands. Each piece is accompanied by a certificate of origin . Prices are negotiated and communicated individually in personal meetings.

Under the name " PřeDei " here along with the launch sites offer first conceived in this way - legally replicated - works.

For all co-workers and helpers

Dr. Petr Přehnil

 

translated by google

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Replica.cz zve k návštěvě:

.

Webnode

Kontakt

JUDr. Petr Přehnil, Ph.D. - Replica.cz

Doležalova 1880/3
Brno
61600

+420608616217