Autorská díla v limitovaných edicích: Replica.cz

  

    Co jsou díla z Replica.cz? Často vznikají použitím historických materiálů, doplněných o technické prvky současnosti: autenticita materiálů tomu všemu dodává vědomí souvislostí, kousek duše, chcete-li. Každá z replik je umělecko-řemeslnou prací, originálně vytvořená a následně vyrobená v omezeném počtu každé série. To je dělá sběratelsky zajímavá. Především jsou tu však proto, aby lidem zpříjemňovala život, ať už se jedná o svítidla, objekty nebo tisky. Samostatnou kapitolu tvoří tzv. optoskopické fotografie, jejichž kouzlo jsem objevil 15. dubna 2020. Protože jednotlivé kusy nejsou - zcela záměrně - nikdy úplně stejné, proto jsou to repliky. 

A teď si prohlédněte fotografie, uvidíte sami:  nikde jinde na světě tohle nezískáte!

Original arts in limited editions: Replica.cz

What are the works of Replica.cz? Made of historical materials, sometimes, coupled with the technical elements of the present, the authenticity of the materials, it all adds awareness of the context, a piece of the soul, if you will. Each replica is artistic craftsmanship, originally created and subsequently produced in a limited number each series. That makes them attractive to collectors. Above all, they are here to sweeten your life, even if they are the lamps, objects or printsA separate chapter consists of so-called optoscopic photographs, the magic of which I discovered on April 15, 2020. These pieces are never quite the same, therefore they are replicas. 

 

And now please look at the photographs! You can see: nowhere else in the world you can get this!

O umění: Umění je velmi ohebné slovo. Nehledám umění, ani se je nesnažím tvořit. Snažím se jen nacházet, uchovávat a sdílet krásu. Krása je i v nahodilosti, symetrii nebo prosté kompozici s úctou k barvám. Krása nemá nic moc společného se štěstím nebo módou. Krása má výsadu: zachycená je věčná. // About art: Art is a very flexible word. I am not looking for art, nor am I trying to create art. I just try to find, preserve and share beauty. There is beauty even in randomness, symmetry or simple composition with respect to colors. Beauty has nothing much to do with happiness or fashion. Beauty has a privilege: captured, it is eternal.

 

08.01. - 30.01.2023  / Transl. by deepl.com