PřeDei

"PřeDei" - dílo, které pracuje! Sošný paraván, který na místo nejlépe donesou dva muži, bytelný, bezmála 48 kg těžký kus. Co dokáže? Tepelně-akumulační paraván "PřeDei" je kovářským spojením šamotových tvarovek z pekařské pece z počátku 20. století do podoby samostojného objektu, který, pokud je v těsné blízkosti zdroje tepla, toto teplo "uschová" a předá později.  Zdrojem tepla může být jak konvektor, tak kamna na pevná paliva nebo krb.

Originál vznikl na podzim roku 2011 ve spolupráci Dr. Petra Přehnila (EarMark.eu) coby autora díla a kovářského mistra pana Jana Deisse (www.kovarstvibrno.cz/). V roce 2014 přihlášen do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR (tzv."ekologický Oskar").

PřeDei - work that works! Stauesque screen, that instead they bring the best of two men, tough, almost 48 kg heavy piece. What can he do? Heat storage screen "PřeDei" is forge connections fireclay shapes of ovens from the early 20th century into freestanding object that, when in close proximity to the heat source, the heat 'retain' and forwarded later. The heat source can both convector and solid fuel stove or fireplace.

 

The original was created in the fall of 2011 in partnership with Dr. Petr Přehnil (EarMark.eu) as the author of the work and forge master Mr. Jan Deiss (www.kovarstvibrno.cz/). In 2014 entered in a contest E.ON Energy Globe Award Czech Republic (so-called "Ecological Oscar").

 

*