Od 15.dubna 2020 do 15.dubna 2022 jsem jako své každodenní obrazové haiku zveřejnil jednu ze svých optoskopických (jim říkám já) či kaleidoskopických nebo jako z krasohledu (říkají lidi) fotografií. Někteří je považují za vědecká díla, jiní za abstrakci, dočetl jsem se o sobě i že jsem explozionalista... Líbí se fotografům i nefotografům po celém světě, některé dostaly různé ceny, taky z celého světa.  Konečně jsem se rozhodl, že stojí  za práci a úsilí to,  aby se mohly dostat k Vám i jinak, než jen virtuálně přes mobil nebo počítač. Aby "to", co si z galerií vyberete, dobře vypadalo ve Vašem interiéru, vyzkoušel jsem a začal používat několik technik pro výrobu. Aby "to " také mělo dlouhodobou životnost a těšil vás ten obrázek každý den jinak. V jaké podobě jej můžete mít doma (nebo kdekoliv jinde):

Vytištěné na plátně aneb Rozsviťte si místnost iluzí

    Německé plátno o gramáži 370g/m2, rámeček z MDF. Na fotografii vidíte právě tyto rozměry. Matný saténový nebo naopak sytě lesklý povrch. Připraveno k okamžité instalaci, zasíláno po zaplacení.

 

Vytištěné na plexi aneb Jak si udělat z pokoje kapli

 

 

    Plexi tloušťky 3mm, tisk UV tvrzenými inkousty. Vzhledem k nutné přesnosti zaměření, nezbytné pro následné usazení, jsou tyto tisky vyráběny na míru podle přání zákazníka a cenu lze určit až po zaměření. Výroba a příprava pro instalaci tedy vyžaduje určitou součinnost vaši a moji; k tomu efektivně použijte e-mail petr.prehnil@gmail.com 

 

 

Jak objednat?

 

    Použijte e-mail petr.prehnil@gmail.com. V něm uveďte název díla, které chcete mít doma, požadovaný rozměr, jméno a příjmení, dodací, případně fakturační adresu.

    Optimální je, pokud kromě názvu díla zašlete i otisk obrazovky z galerie s vybraným dílem. 

Na základě této objednávky obraz vyrobím a zašlu; v Brně a okolí do 30 km Vám jej zavezu, po dohodě na termínu, osobně.

    Dodací lhůta: u zde vystavených 4 děl okamžitě po zaplacení, u ostatních do 15 dnů od potvrzení objednávky a zaplacení.

 

Jak rozpoznat pravost?

 

Co jsem vytvořil a zveřejnil, to jsem také podepsal, resp. označil signaturou a rokem zveřejnění. Nejčastěji signaturu najdete v levém dolním rohu obrazu.  

 

signat

    From April 15, 2020 to April 15, 2022, I published one of my optoscopic (I call them) or kaleidoscopic (say people) photographs as my daily pictorial haiku. Some consider them scientific works, others as abstractions, I have read about myself that I am an explosive ... Photographers and non-photographers around the world like it, some have received various awards, also from all over the world. I finally decided that it was worth the work and effort to get to you other than just virtually via mobile or computer. In order for "what" you choose from the galleries to look good in your interior, I tried and started using several production techniques. So that "it" also has a long life and you enjoy the picture differently every day. What form can you have at home (or anywhere else): 

 

Printed on canvas or Light up the room of illusions

 

 

    German canvas weighing 370g / m2, MDF frame. You can see these dimensions in the photo. Matt satin or deep glossy surface. Ready for immediate installation, shipped after payment.

 

Printed on the plexiglass or How to make a chapel out of a room

 

 

    Plexi 3mm thick, UV curing ink printing. Due to the necessary precision of orientation, necessary for subsequent installation, these prints are made to measure according to the customer's wishes and the price can be determined only after orientation. Production and preparation for installation therefore requires some cooperation from you and mine; To do this, use the e-mail petr.prehnil@gmail.com effectively. 
 

How to order?

     Use the email petr.prehnil@gmail.com. In it, state the name of the work you want to have at home, the required size, name and surname, delivery or billing address.
It is optimal if, in addition to the title of the work, you also send a screenshot from the gallery with the selected work. Based on this order, I will produce and send the painting; in Brno and its surroundings up to 30 km, I will take it to you in person.
Delivery time: for 4 works exhibited here immediately after payment, for others within 15 days of order confirmation and payment.

How to recognize authenticity?

 


     What I created and published, I also signed, respectively marked by signature and year of publication. You will most often find the signature in the lower left corner of the image.